Política de Privadesa

 • Protecció de dades de caràcter personal

  En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i la seva normativa de desenvolupament, així com al Reglament Europeu de protecció de dades 2016/679, [nom-fiscal] , en endavant (L’EMPRESA) us informa que les dades personals facilitades per vosté seran incorporades a un fitxer el responsable del qual i titular és L’EMPRESA. En el vostre Lloc Web L’EMPRESA no demana obligatòriament dades als usuaris que la visitin, per tant, la comunicació de dades personals per l’usuari a través del nostre Lloc Web únicament es pot entendre que tindrà lloc quan aquests voluntàriament utilitzin un formulari de contacte oa través de les adreces de correu electrònic publicades en aquesta plataforma.

  En qualsevol dels casos anteriorment descrits, amb l’emplenament dels formularis del Site o l’enviament de correus electrònics o altres comunicacions a L’EMPRESA, l’usuari dóna el seu consentiment exprés, lliure i inequívoc al tractament de les dades de caràcter personal ia rebre comunicacions sobre els serveis que oferim, acceptant expressament i inequívocament, així mateix, que puguin ser cedides les seves dades, exclusivament per a les finalitats que s’han descrit al paràgraf anterior, a societats directament relacionades amb L’EMPRESA . En cap cas L’EMPRESA utilitzarà les dades personals dels usuaris per a fins diferents de les anteriorment esmentades. De la mateixa manera us comuniquem que podeu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i oblit al fitxer bé – Usuaris Web o Usuaris – mitjançant l’enviament per correu ordinari de la sol·licitud per escrit a la següent adreça: [direccion-fiscal] o/i al compte de correu electrònic [email]

  Dret d’informació i consentiment exprés

  L’Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament aquesta Política de privadesa així com l’Avís Legal i les Condicions d’Ús d’aquesta plataforma web, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord amb les finalitats informades i serveis que presta L’EMPRESA, així com la cessió de les vostres dades personals a tercers per al compliment del Servei. A aquests efectes s’entén per Tercer “les entitats, empreses, usuaris i/o centres de formació que utilitzen els serveis de L’EMPRESA per oferir i gestionar els seus serveis”

  Cessions

  L’EMPRESA pot revelar dades de caràcter personal per complir les nostres finalitats, per requisits legals, per exigir el compliment de les nostres polítiques, respondre a reclamacions que es refereixin a la vulneració per anuncis o altres continguts de drets de tercers o per protegir els drets de qualsevol persona o propietat o seguretat. En aquest sentit, l’Usuari consent expressament la cessió de les vostres dades personals per a les finalitats especificades en aquesta Política de privadesa.

  Finalitat

  Les dades dels Usuaris registrats a través dels formularis de registre a L’EMPRESA són demanats, amb les finalitats següents:

  • Recomanar a cada Usuari el producte o servei més adequat a les vostres necessitats.
  • Posar en contacte Usuari i EMPRESA respecte a l’oferta de productes/servei publicada a L’EMPRESA.
  • Remetre comunicacions electròniques promocionals i informatives sobre el sector i altres sectors del vostre interès.
  • Enviament de comunicacions electròniques promocionals en què s’incloguin les notícies, novetats i informació més rellevants del lloc web, així com les comunicacions electròniques relacionades amb el sector.
  • Gestió global de totes les finalitats anteriorment enunciades.

  Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari i veracitat de les dades

  En alguns casos es poden trobar camps marcats amb un asterisc (*) als formularis de registre a emplenar per l’Usuari, aquests camps són estrictament necessaris, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

  L’usuari garanteix que tota la informació de caràcter personal que faciliti és exacta i està posada al dia de manera que respon amb veracitat a la situació actual de l’usuari. Correspon i és obligació de l’Usuari mantenir, en tot moment, les seves dades actualitzades, l’Usuari és l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades que hagi facilitat i dels perjudicis que pugui causar per això a l’EMPRESA oa tercers amb motiu de la utilització dels serveis oferts per i mitjançant l’EMPRESA.

  Consentiment de l’usuari

  En omplir els formularis del lloc web i fer clic per enviar les dades, l’Usuari manifesta haver llegit, ENTÈS INEQUÍCOCAMENT i acceptat expressament les Condicions legals, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord amb les finalitats informades i serveis que presta L’EMPRESA.

  Així mateix, l’Usuari consenteix expressament la possibilitat que les seves opinions i continguts que aporti al lloc web siguin tractades per L’EMPRESA per a les finalitats indicades.

  L’Usuari atorga el consentiment a les presents Condicions i Política de privadesa sempre que:

  • Navegueu pel lloc web.
  • Remeteu un correu a les adreces electròniques que L’EMPRESA posa a disposició.
  • Empleneu el formulari de contacte o sol·licitud d’informació.

  Seguretat

  L’EMPRESA posa en coneixement dels Usuaris que ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives reglamentàriament establertes, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tot això de conformitat amb el que estableix la normativa vigent.

  1.- Veraços i corresponents a una experiència personal: les opinions necessàriament hauran d’estar basades en l’experiència personal de qui les escriu en fer el curs. No s’admetrà informació no recollida personalment, així com rumors, cites d’altres fonts o suposades opinions o experiències d’altres persones.

  2.- Rellevant per a l’usuari que cerca informació: les opinions han de ser rellevants per als que estan buscant informació. No som un fòrum d’opinions generals polítiques, ètiques o religioses. No publicarem preguntes ni comentaris adreçats a personal de L’EMPRESA. Tampoc no s’acceptaran adreces de correu electrònic o de Webs comercials o dades de contacte. No acceptarem material promocional de cap mena.

  Condicions de serveis

  Condicions d’ús per a usuaris del lloc web

  Les presents Condicions Generals regulen contracte entre [nombre-fiscal] with [tipo-documento] [documento] i direcció a [direccion-fiscal] (L’EMPRESA) i l’usuari/ària.

  Característiques del document

  Aquest document on s’accepten les condicions s’arxiva al nostre sistema informàtic. L’Usuari pot imprimir-lo o desar-lo al vostre ordinador.

  Reclamacions

  Hi ha fulls de reclamacions a disposició per als Usuaris. Poden sol·licitar-se a través del compte de correu [email].